Διαδικασία Εισαγωγής στο ΠΜΣ

Γενικές πληροφορίες

Για τη συμμετοχή στο Κοινό ΠΜΣ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα κάθε εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος στην προκήρυξη εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνεται εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο καθορίζεται στην προκήρυξη.

Προκήρυξη Εισαγωγής στο ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Η προκήρυξη εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχει αναρτηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη μεταφορτώσουν από τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο ΠΜΣ υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε δύο (2) στάδια:

Στο 1ο στάδιο οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση

Στο 2ο στάδιο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχή χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έχουν λάβει κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος και αναρτώντας τα απαιτούμενα κατά περίσταση δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά προς επισύναψη στην αίτηση:

 α.  Αξιωματικοί Σπουδαστές της Τρέχουσας Εκπαιδευτικής Σειράς της ΑΔΙΣΠΟ

(1)  Έλληνες Αξιωματικοί που ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις

 Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα των Ενόπλων Δυνάμεων που θα βεβαιώνει τη βαθμολογία που πέτυχε ο ενδιαφερόμενος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την φοίτηση του στην ΑΔΙΣΠΟ επί των κοινών διακλαδικών θεμάτων. Ως βεβαίωσης θεωρείται και γίνεται αποδεκτό και κάθε  προσωπικό έγγραφο με το οποίο έχει γίνει κοινοποίηση της βαθμολογίας αποκλειστικά και μόνο ατομικά στον ενδιαφερόμενο Αξιωματικό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία άλλων Αξιωματικών πλην του ιδίου, προς διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων άλλων Αξιωματικών. 

(2) Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) ή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) ή του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ)

 Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημιακής Σχολής.

(3) Κύπριοι Αξιωματικοί

Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα των Ενόπλων Δυνάμεων που θα βεβαιώνει τη βαθμολογία που πέτυχε ο ενδιαφερόμενος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την φοίτηση τους στην ΑΔΙΣΠΟ.

(4) Αλλοδαποί Αξιωματικοί

Δεν απαιτείται.

β.  Αξιωματικοί Απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ

Εγκριτική διαταγή με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου.

Πριν την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή της αίτησης στο ΠΜΣ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν αναλυτικά την προκήρυξη εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Scroll to Top