Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και η Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο των Στρατηγικών Σπουδών

Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών προφέρονται 3 διαφορετικές κατευθύνσεις/ειδικεύσεις:

  • Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Επικοινωνίες και Νέες Τεχνολογίες (ICT)
  • Διοίκηση Έργου (Project Management)

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η φοίτηση στο Κοινό Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Το Πρόγραμμα δεν είναι εντατικό.

Διάρθρωση προγράμματος - Διδασκαλία μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι ενενήντα (90) ECTS.

Το πρόγραμμα σπουδών του Κοινού Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα: πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο, πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελληνική και η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική, η αγγλική ή η γαλλική.

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. και της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.).

Τα μαθήματα κορμού διδάσκονται τις πρωινές ώρες με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της Α.ΔΙ.ΣΠ.Ο, ενώ τα μαθήματα της κατεύθυνσης, απογευματινές ώρες διαδικτυακά ή, εναλλακτικά, με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ

Εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται μέσω:

(α) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής (1ο Στάδιο)

(β) της υποβολής αίτησης συμμετοχής (2ο Στάδιο)

ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην προκήρυξη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα η οποία δημοσιεύεται κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Λειτουργία του ΠΜΣ

Η ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ καθορίζονται απο την τρέχουσα νομοθεσία και:

(α) Το ΦΕΚ της ίδρυσής του (ΦΕΚ 4229/τ.Β’/10.08.2022)

(β) Τον Κανονισμό Λειτουργίας του  όπως εγκρίθηκε απο τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (Κανονισμός ΠΜΣ)

Scroll to Top