Υποβολή αίτησης

Συμπληρώστε την online αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Στρατηγικές Σπουδές”

Με τη συμπλήρωσή της θα λάβετε στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα με τα στοιχεία της αίτησης που υποβάλλατε.

Η φόρμα για την εγγραφή στο πλαίσιο του δευτέρου σταδίου της υποβολής της αίτησης για το ΠΜΣ δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ TEST

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ"

 

Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση σας στο ΠΜΣ για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχετε μελετήσει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ώστε να έχετε ενημερωθεί για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης να έχετε διαθέσιμο τον κωδικό που έχετε λάβει κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο οποίος και θα ζητηθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης.

A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Δ. ΣΠΟΥΔΕΣ


Ε. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ


ΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο πεδίο αυτό μπορείτε να αναφέρετε προαιρετικά οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που αφορούν σε ειδικά προσόντα που κατέχετε, ειδικές γνώσεις, δεξιότητες ή εμπειρίες που έχετε αποκτήσει, διακεκριμμένα υπηρεσιακά καθήκοντα που έχετε ασκήσει ή έξω-υπηρεσιακές δραστηριότητες στις οποίες έχετε συμμετάσχει ή επιδίδεσθε.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά προς επισύναψη στην αίτηση:

 α.  Αξιωματικοί Σπουδαστές της Τρέχουσας Εκπαιδευτικής Σειράς της ΑΔΙΣΠΟ

(1)  Έλληνες Αξιωματικοί που ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις

 Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα των Ενόπλων Δυνάμεων που θα βεβαιώνει τη βαθμολογία που πέτυχε ο ενδιαφερόμενος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την φοίτηση του στην ΑΔΙΣΠΟ επί των κοινών διακλαδικών θεμάτων. Ως βεβαίωσης θεωρείται και γίνεται αποδεκτό και κάθε  προσωπικό έγγραφο με το οποίο έχει γίνει κοινοποίηση της βαθμολογίας αποκλειστικά και μόνο ατομικά στον ενδιαφερόμενο Αξιωματικό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία άλλων Αξιωματικών πλην του ιδίου, προς διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων άλλων Αξιωματικών. 

(2)   Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) ή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) ή του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ)

 Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημιακής Σχολής.

  (3)  Κύπριοι Αξιωματικοί

Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα των Ενόπλων Δυνάμεων που θα βεβαιώνει τη βαθμολογία που πέτυχε ο ενδιαφερόμενος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την φοίτηση τους στην ΑΔΙΣΠΟ.

(4)  Αλλοδαποί Αξιωματικοί

                                    -

β.  Αξιωματικοί Απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ

Εγκριτική διαταγή με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου.


Με την παρούσα αιτούμαι:

στο κοινό ΠΜΣ "Στρατηγικών Σπουδών" της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και της ΑΔΙΣΠΟ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


Αποδέχομαι τα κριτήρια επιλογής κατευθύνσεως σύμφωνα με την προκήρυξη και επιλέγω κατά σειρά προτεραιότητας τις εξής κατευθύνσεις:

Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι, εάν δεν επιλεγώ μεταξύ των 36 σπουδαστών της τρέχουσας εκπαιδευτικής σειράς της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. που θα λάβουν επιδότηση εκ του ΓΕΕΘΑ ή δεν λάβω οποιασδήποτε μορφής υποτροφία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό, θα κληθώ. για την εγγραφή μου στο κοινό ΠΜΣ να καταβάλλω τα τέλη φοίτησης της δεύτερης κατηγορίας σπουδαστών ύψους 1000€ συνολικά, σε τρεις (3) δόσεις, από δικά μου διαθέσιμα.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή, ότι έλαβα γνώση του ΦΕΚ ίδρυσης και του Κανονισμού του Κοινού ΠΜΣ "Στρατηγικές Σπουδές" και αποδέχομαι τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό του Κοινού ΠΜΣ, τις διαδικασίες επιλογής, το αποτέλεσμα που θα προκύψει εξ αυτών όπως καθορίζονται στον κανονισμό και την προκήρυξη του Κοινού ΠΜΣ και συμφωνώ με τους όρους φοίτησης.

Συμφωνώ με την επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλλω με την παρούσα αίτηση για την περαιτέρω διαχείριση της διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Scroll to Top