Σπουδές

Εισακτέοι

Το ΠΜΣ λειτουργεί αποκλειστικά επ’ωφελεία των σπουδαστών εκάστης εκπαιδευτικής σειράς της ΑΔΙΣΠΟ καθώς και των αποφοίτων της Σχολής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού του ΠΜΣ.

Διάρκεια και όροι φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία το τελευταίο διατίθεται για την εκπόνηση και τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Ο διατιθέμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας δύναται να παραταθεί το μέγιστο έως έξι (6) μήνες επιπλέον, κατόπιν έγκρισης από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο του κοινού ΠΜΣ.

Οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού του ΠΜΣ.

Για να αποκτήσει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο σπουδαστής οφείλει: (α) Να παρακολουθήσει οκτώ (8) μαθήματα κορμού μετά των ασκήσεων και των σεμιναρίων τους και να εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά. (β) Να παρακολουθήσει δύο (2) επιπλέον μαθήματα ανά κατεύθυνση με τις ασκήσεις και τα σεμινάριά τους και να εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά. (γ) Να εκπονήσει επιτυχώς μια Διπλωματική Εργασία 18.000 λέξεων τουλάχιστον. (δ) Να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε άλλη ερευνητική, εκπαιδευτική ή επιστημονική δραστηριότητα του Κοινού Π.Μ.Σ.

Διοικητική υποστήριξη - υποδομές

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα διεξάγεται σε εκπαιδευτικό περιβάλλον εντός των εγκαταστάσεων της ΑΔΣΙΠΟ ή εναλλακτικά στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ.

Η γραμματειακή υποστήριξη των σπουδαστών του Κοινού ΠΜΣ θα γίνεται από τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Η Γραμματεία του Κοινού ΠΜΣ επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και ό,τι άλλο προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί γραμματειακής υποστήριξης Μεταπτυχιακών σπουδών.

Αρμόδιο γραφείο από την ΑΔΙΣΠΟ για το Κοινό ΠΜΣ είναι το Γραφείο Ακαδημαϊκών και Διεθνών Συνεργασιών της ΑΔΙΣΠΟ και για θέματα χρονικού προγραμματισμού των διαλέξεων του ΠΜΣ, το Τμήμα εκπαίδευσης (ΤΕΚΠ).

Μαθήματα του ΠΜΣ

Όλα τα μαθήματα και οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης για όλους τους σπουδαστές του προγράμματος και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα, ορισμένα δε εξ αυτών δύναται να διδαχθούν και στην αγγλική γλώσσα. Η επιλογή κατεύθυνσης είναι υποχρεωτική. Κάθε σπουδαστής επιλέγει μία μόνο κατεύθυνση.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών παρατίθενται στον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα.

Α΄ εξάμηνο

Τύπος μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

ECTS

Κορμού

1

Στρατηγική

26

5

2

Γεωπολιτική & Διεθνής Ασφάλεια

50

7,5

3

Ηγεσία & Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων

26

5

4

Διεθνής Οικονομία & Στρατηγική Ισχύς

26

5

Κατεύθυνσης

Ενέργεια

39

7,5

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Τηλεπικοινωνίες & Προστασία Δεδομένων

Διοίκηση Έργων & Θεωρία των Αποφάσεων

 

Σύνολο

167

30

Β΄ εξάμηνο

Τύπος μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες

ECTS

Κορμού

6

Διεθνές Δίκαιο & Διεθνείς Σχέσεις

26

5

7

Διαχείριση Κρίσεων & Επίλυση Διαφορών

50

7,5

8

Management & Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

26

5

9

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί & Ευρωπαϊκή Άμυνα

26

5

Κατεύθυνσης

10α

Βιώσιμη Ανάπτυξη

39

7,5

10β

Κυβερνοασφάλεια & Διαστημικές Τεχνολογίες

10γ

Στρατηγικός Σχεδιασμός & Ανάλυση Κινδύνων

 

Σύνολο

167

30

Γ΄ εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία

Εκπονείται σε θεματική της επιλεγείσας κατεύθυνσης

30

Γεν. Σύνολο

334

90

Τα μαθήματα κορμού διδάσκονται τις πρωινές ώρες με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της Α.ΔΙ.ΣΠ.Ο, ενώ τα μαθήματα της κατεύθυνσης, απογευματινές ώρες διαδικτυακά ή, εναλλακτικά, με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ

Scroll to Top